Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.hetkinderwijkteam.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Het KinderWijkTeam. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het KinderWijkTeam is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Het KinderWijkTeam.

 

Het KinderWijkTeam streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://www.hetkinderwijkteam.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Het KinderWijkTeam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

BELONING
Om uw kind voor dit belangrijke werk te belonen gaan we op een zaterdag of tijdens een schoolvakantie een uitstapje maken.

 

DEELNAME
Kinderen van het basisonderwijs in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. Deelname is op volgorde van inschrijving. U krijgt een bericht van ons wanneer uw kind op de deelnemerslijst staat.

 

KOSTEN
Deelname aan het KinderWijkTeam en bijbehorende activiteiten zijn geen kosten verbonden.

 

KLEDING
Doe oude kleren aan want met het opruimen van zwerfafval kunnen kinderen vies worden.

 

FOTO’S EN FILM
Tijdens de activiteiten kunnen er foto’s en filmopnames worden gemaakt die wij gebruiken voor Pr-activiteiten op onze website en sociaal-media.

 

SCHADE EN RISICO’S
Schade aan accommodatie, materiaal, en eigendommen van anderen en dergelijke zal worden verhaald op degene die de schade heeft veroorzaakt. Alle kinderen die meedoen vallen onder de gemeenschappelijke aansprakelijkheidsverzekering en zijn dus verzekerd.

 

VAKANTIES
Tijdens de herfst-, kerst-, voorjaars- mei en zomervakantie zijn er geen KinderWijkTeam activiteiten.

 

WIJZIGINGEN
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Het KinderWijkTeam op deze pagina.